ทดลองสร้าง RESTful API ด้วย Serverless Lambda (Python) + API Gateway

RESTful API คืออะไร

REST

 • ตัวย่อของ REST คือ Representational State Transfer
 • หมายถึงการระบุทรัพยากร(Resource) ด้วย HTTPURI(Uniform Resource Identifier) และใช้ CRUD Operation กับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องโดย HTTP Method(POST、GET、PUT、DELETE)
 • REST ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีที่มีอยู่ของเว็บและโปรโตคอล HTTP โดยพื้นฐานตามที่เป็นอยู่ ดังนั้นจึงเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากจุดแข็งของเว็บได้

RESTful API

 • การทำให้ Service API บนแพลตฟอร์ม REST ใช้งานได้จริง
 • ทุกวันนี้ บริษัทส่วนใหญ่ให้บริการ OpenAPI, Microservices และอื่นๆ เป็นการให้บริการ REST API
  • OpenAPI: เป็น API ที่เผยแพร่เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้
   ตัวอย่างเช่น Google Maps, Public Data เป็นต้น
  • Microservices: เป็นสถาปัตยกรรมที่แบ่งแอปพลิเคชันขนาดใหญ่หนึ่งแอปพลิเคชันออกเป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็กหลายๆแอปพลิเคชันโดยสามารถเปลี่ยนและผสมผสานกันได้
 • การกระจายระบบบนแพลตฟอร์ม REST, เพิ่มความสามารถในการขยายและการนำกลับมาใช้ใหม่และการบำรุงรักษา/การนำมาใช้จริงได้อย่างสะดวก
 • เนื่องจากมีการใช้REST ตามมาตรฐาน HTTP จึงสามารถใช้ Client และ Server ด้วยภาษาโปรแกรมที่รองรับ HTTP ได้

เป้าหมาย

เราจะดำเนินการ “Hello from Lambda!” โดยใช้ Lambda (Python) และ API Gateway

Diagram Lambda And Api Gateway