นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท ซอฟต์อุบล จำกัด มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมโดยยึดถือความซื่อสัตย์เป็นธรรม เอาใจใส่รับผิดชอบ และให้บริการด้วยคุณภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อกำหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของลูกค้า และผู้ร่วมงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน และสร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการจากบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

 • บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาและเลือกใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพสูงสุด
 • ดำเนินธุรกิจและกระบวนการ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับทดสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
 • รายงานผลการบริการฯ ตามหลักวิชาการอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยไม่เอนเอียง หรือแก้ไขผลการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานสากล และพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ใช้โปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์จากบริษัทผู้ผลิต ทวนสอบ และสอบเทียบเครื่องมือเมื่อครบวาระที่กำหนดโดยผู้ผลิตและองค์กรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพื่อความเที่ยงตรงของผลการทดสอบและตรวจสอบฯ
 • ส่งมอบผลการทดสอบที่ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา
 • จัดหาระบบและอุปกรณ์ความปลอดภัยตามข้อกำหนดและกฎหมาย สำหรับพนักงาน ลูกค้า และชุมชนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม รวมถึงชื่อเสียงของลูกค้า
 • บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานบริการตรวจสอบและทดสอบของบริษัทฯ จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
 • บริษัทฯ ให้บริการด้วยราคาที่สมเหตุสมผล  การเรียกรับชำระค่าบริการตามความถูกต้องและเป็นจริง
 • บริษัทฯ ยึดถือความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของการบริการความปลอดภัยในการใช้บริการและการให้บริการหลังการขาย
 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับในข้อมูล เอกสาร ผลการทดสอบ และตรวจสอบของลูกค้า ไม่นำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการรับทราบปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ