AWS Elastic Beanstalk คืออะไร ?

การแนะนำฟังก์ชันล่าสุดของ AWS

AWS Elastic Beanstalk คือ

ภาพรวม

AWS Elastic Beanstalk คือ Service ของ AWS ที่ใช้สำหรับ Deploy หรือ Scaling เว็บแอปพลิเคชั่นหรือบริการต่างๆ ที่พัฒนาโดยใช้ Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go และ Docker บนเซิร์ฟเวอร์ที่คุ้นเคย เช่น Apache, Nginx, Passenger และ IIS โดยมี Environments ที่สามารถสร้างได้ แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ Web server environments และ worker environments

 • Web server environments
  • Environments สำหรับสั่งใช้งาน Web API ที่จัดการ เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชั่น หรือ HTTP Request
 • Worker environments
  • Environments สำหรับสั่งใช้งาน Worker Application ที่ใช้เวลาในการจัดการ Workload นานแบบ On-Demand หรือ จัดการงานต่างๆตามที่ Schedule กำหนดไว้

วิธีอ่านออกเสียง “AWS Elastic Beanstalk”

AWS อ่านออกเสียงว่า เอ-ดับเบิ่ลยู-เอส อ่านเร็วๆว่า เอ-ดา-เบส
Elastic อ่านออกเสียงว่า ออล-ล้าส-ส-ติก Beanstalk อ่านออกเสียงว่า บี้น-สุ-ตัก
โดยรวมกัน AWS Elastic Beanstalk อ่านออกเสียงว่า เอ-ดา-เบส ออล-ล้าส-ส-ติก บี้น-สุ-ตัก

จุดเด่น

AWS Elastic Beanstalk มีจุดเด่นดั่งต่อไปนี้ครับ

 • มีตัวเลือกในการ Deploy แอปพลิเคชันที่หลากหลาย
 • มี User Interface ที่ถูกรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวสำหรับการใช้จัดการสถานะ Monitoring ของ แอปพลิเคชัน
 • สามารถรับ Platform เวอร์ชั่นล่าสุด หรือ New Patch ได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้ “Modify managed supdates”
 • สามารถปรับขนาดแอปพลิเชันให้ตรงกีบความต้องการโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้ ELB กับ Auto Scaling
 • สามารถเลือก AWS Resource ที่เหมาะสมที่สุดกับแอปพิลชันได้ (เช่น Spot Instance หรือ EC2 Instance)
 • มีแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

platform ที่รองรับ

AWS Elastic Beanstalk มี platform ที่รองรับดั่งต่อไปนี้ครับ

 • .NET Core on Linux
 • .NET on Windows Server
 • Go
 • Java
 • Node.js
 • PHP
 • Python
 • Ruby
 • Tomcat

ในตอนที่สร้าง Environments ของ Elastic Beanstalk เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอา Platform ไหน

โดยจากภาพด้านบนจะสังเกตเห็นได้ว่าเราสามารถเลือก “Custom platform” ได้ด้วย โดยการสร้าง platform ด้วยตนเองจะทำให้สามารถใช้งานภาษาที่ไม่ร้องรับ หรือ ใช้ Infrastructure software อื่นๆ สำหรับ platform application ได้

ติดตามเนื้อหาจากต้นฉบับได้ที่ Link